Σκοπός

 Σκοπός  του σωματείου είναι η παροχή βοηθείας σε αναξιοπαθούντα άτομα, οικογένειες, ή κοινωνικά σύνολα της ευρύτερης περιοχής . Ειδικότερα όσων χρήζουν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, σίτισης και γενικότερα κοινωνικής μέριμνας την οποία αδυνατεί να καλύψει ο κρατικός μηχανισμός. Δια της συγκεντρώσεως των απαραίτητων πόρων ( χρημάτων-φαρμάκων-τροφίμων κ.λπ.) και ως την επίτευξη του στόχου, όπως αυτός θα καταδεικνύεται κάθε φορά, προσπάθειά μας είναι να παραμείνουν οι χρήζοντες βοήθεια στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, να διατηρηθεί η συνοχή της οικογένειας, να αποφευγθεί η χρήση ιδρυματικής φροντίδας, καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού και να εξασφαλιστεί η ασφαλής αξιοπρεπής και υγιής διαβίωση και βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.