Σκοπός

Σκοπός  του Σωματείου είναι η παροχή βοηθείας σε αναξιοπαθούντα άτομα, οικογένειες, ή κοινωνικά σύνολα της ευρύτερης περιοχής και όχι μόνο. Ειδικότερα όσους χρήζουν οικονομικής βοήθειας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, σίτισης και γενικότερα κοινωνικής μέριμνας την οποία αδυνατεί να καλύψει ο κρατικός μηχανισμός. Δια της συγκεντρώσεως των απαραίτητων πόρων (χρημάτων-φαρμάκων- τροφίμων κοκ) και για την επίτευξη του στόχου, όπως αυτός θα καταδεικνύεται κάθε φορά, έτσι ώστε να είναι εφικτή η παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής  της οικογένειάς, η αποφυγή  χρήσης ιδρυματικής φροντίδας, καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, εξασφάλιση ασφαλούς, αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.